Privacy verklaring

Eveline Tjabbes Coaching en training (hierna: ‘ETCT’) is werkzaam als (team)coach/begeleider/systeemopsteller/trainer.
ETCT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.evelinetjabbes.nl
info@evelinetjabbes.nl
Utrechtseweg 58
3732HB, De Bilt
06 41178972

Persoonsgegevens die ik verwerk
ETCT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat u deze gegevens zelf via de mail aan mij verstrekt. Deze persoonsgegevens betreffen: 

  • NAW gegevens 
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Indien van toepassing bedrijfsgegevens 
  • Bereikbaarheidsgegevens 
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van vragenlijsten en/of opdrachten in het kader van de afgesproken diensten. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
ETCT verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het kunnen onderhouden van contact (telefonisch of per email);
Het bieden van een persoonlijk coachtraject en t.b.v. een goede en efficiënte dienstverlening en eventuele nazorg;
Het beheer van het cliëntenbestand;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering;
Het verbetering van de dienstverlening;
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers (indien onderdeel van het afgesproken traject);
Het nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie;
Voor het versturen van aanbiedingen en informatie omtrent de dienstverlening (zoals een digitale nieuwsbrief).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@evelinetjabbes.nl dan verwijder ik deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

ETCT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Uw persoonsgegevens worden bewaard om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang nodig is om de betreffende doelen resp. nazorg te kunnen realiseren.
Ik bewaar de e-mail die u stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaalt u zelf.
Mijn e-mail correspondentie bewaar ik permanent. Ik werk met goed beveiligde mail van Google en heb met Google een verwerkersovereenkomst.

In het kader van de wettelijke bewaartermijnen, bewaar ik uw naam en adres minstens 7 jaar in mijn database met facturen. Af en toe schoon ik mijn adressenbestand op. Als ik denk nooit meer contact met u te hebben verwijder ik uw gegevens.

N.a.w. gegevens, telefoonnummer en emailadres bewaar ik langer, t.b.v. het versturen van aanbiedingen en een digitale nieuwsbrief. U kunt te allen tijde aangeven dergelijke uitingen niet langer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
ETCT verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit voor de uitvoering van de overeenkomst en de gemaakte afspraken met u nodig is, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
ETCT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Voor bezoekersstatistieken maak ik gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Gegevens worden niet gedeeld met derden. Ik maak geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ETCT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat laatste betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evelinetjabbes.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen vier weken – op uw verzoek.

ETCT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
ETCT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik bewaar uw gegevens op een goed beveiligde computer en een back-up offline.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@evelinetjabbes.nl. 

ETCT heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Wijzigingen in deze verklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring van ETCT  worden gepubliceerd in dit document.
De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.
Via de website van ETCT  vindt u altijd de meest recente versie. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 oktober 2020